Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau đây:
01. TTr Đề xuất thông qua kết quả HĐSXKD năm 2021
02. TTr Đề xuất thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
03. TTr Đề xuất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
04. TTr Đề xuất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022
05. TTr Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm ky III
06. TTr Đề xuất thông qua mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
07. TTr Đề xuất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
08. Báo cáo Ban kiểm soát
09. Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022
10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022