Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Duy Hưng ngày 15.11.2023

20/11/2023

Công ty cổ phần Du lịch Kỹ thuật MobiFone kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của Ông Nguyễn Duy Hưng vào ngày 15/11/2023.
Báo cáo chi tiết đính kèm.