Company News

Company News

MobiFone Service tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

30/06/2015

Đại hội thông qua các nội dung chính bao gồm: Báo cáo Tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 15%; thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty….

DHCD2015

Ngày 30/6/2015, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2015.

Đại hội thông qua các nội dung chính bao gồm: Báo cáo Tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; mức thù lao đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;Thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 15%; thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty….

Theo đó, các chỉ tiêu kế hoạch tài chính trong năm 2014 của MobiFone Service đã hoàn thành như sau: Tổng doanh thu đạt 314 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 35 nghìn tỷ đồng; Tỷ suất LNST/Vốn ĐL đạt 58,99%; tỷ lệ chia cổ tức 12%;…

ĐHĐCĐ  cũng đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty để thực hiện đầu tư các dự án mới giai đoạn 2015 – 2017.

DHCD 2015

Cũng trong Đại hội lần này, công tác miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát đã được tiến hành, theo đó các thành viên trúng cử với  tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

  1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
  2. Ông Vũ Quang Hải – Tổng Giám đốc Công ty MobiFone Service – Đại diện vốn chuyên trách của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
  3. Ông Nguyễn Ngọc Linh – Trưởng Ban Dịch vụ đa phương tiện & Giá trị gia tăng – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
  4. Ông Tường Duy Phúc – Trưởng Ban Chăm sóc khách hàng – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.
  5. Bà Giang Thu Hương – Phó Ban Kế hoạch – Chiến lược – Tổng Công ty Viễn thông MobiFone – Đại diện vốn kiêm nhiệm của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tại Công ty MobiFone Service.

Thành viên Ban kiểm soát:

  1. Ông Lê Đức Mạnh – Ban Kế toán Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
  2. Ông Vũ Khắc Hùng – Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện.
  3. Bà Phạm Thị Thu Hằng – Công ty TNHH Thiên Việt.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm họp và bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty MobiFone Service, thông báo cho các cổ đông và các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Về định hướng kinh doanh 2015, MobiFone Service đặt mục tiêu phát triển hoạt động đi đôi với tăng trưởng doanh thu ở mức hợp lý, phấn đấu tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2015 đạt 15%.