Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

11/05/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Ngày 01/6/2021.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 29/06/2021.

3. Địa điểm dự kiến: Phòng họp tầng 3 – Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

4. Nội dung chương trình Đại hội:

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

– Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

– Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

– Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết triệu tập: 16. NQ 16 – Trieu tap hop Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2021