Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

03/05/2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Ngày 27/05/2024.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 27/06/2024.
3. Địa điểm dự kiến: Phòng họp tầng 3 – Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tòa nhà MobiFone – Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
– Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
– Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán.
– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
– Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
Cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây