Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

28/06/2019

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được thông qua vào ngày 27/06/2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được thông qua vào ngày 27/06/2019