Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

19/05/2020

1725.01

Cổ đông xem chi tiết tại đây.