Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

09/06/2020

Ngày 08/06/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) đã ký Thông báo số 183/TB/2020/MFS về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.
Thời gian tổ chức họp: 08 giờ 30 ngày 24/06/2020.
Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Lô VP1 Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Nội dung chi tiết Thông báo 183/TB/2020/MFS và các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội gồm:
Nội dung chương trình họp
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội
Quy chế tổ chức tại Đại hội
Quy chế biểu quyết tại Đại hội

Thông báo mời họp - ảnh