Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

15/06/2020

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau đây:

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiêm vụ năm 2020
– Báo cáo kết quả HĐSXKD 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020 của Ban Tổng giám đốc
– Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
– Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2020/MFS về việc thông qua kết quả SXKD năm 2019
– Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2020/MFS về việc Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
– Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2020/MFS về việc Đề xuất thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020
– Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2020/MFS về việc Đề xuất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
– Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2020/MFS về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ
– Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2020/MFS về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
– Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2020/MFS về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát