Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

24/06/2020

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thông qua vào ngày 24/06/2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thông qua vào ngày 24/06/2020