Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/06/2021

Ngày 07/06/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) đã ký Thông báo số 256/TB/2021/MFS về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.
Thời gian tổ chức họp: 08 giờ 30 ngày 29/06/2021.
Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, số 01 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Nội dung chi tiết Thông báo 256/TB/2021/MFS và các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội gồm:
– 1. TB số 256 ngày 07.06.2021 v.v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
– 2. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
– 3. Chương trình Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
– 4. Giấy Uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
– 5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
– 6. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021