Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

30/06/2021

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua ngày 29.06.2021

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua ngày 29.06.2021