Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự – Trưởng Ban kiểm soát

23/10/2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone xin trân trọng thông báo bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) như sau:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023