Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp, tài liệu, biểu mẫu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

06/06/2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.
Thời gian tổ chức họp: 08 giờ 30 ngày 27/06/2024.
Địa điểm họp: Tòa nhà MobiFone, số 01 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Nội dung chi tiết thông báo và các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội gồm:
– 1. TB số 293/TB/2024/MFS ngày 16/5/2024 v.v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (chương trình nghị sự kèm theo)
– 2. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
– 3. Giấy Uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
– 4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
– 5. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
– 6. Báo cáo HĐQT tại ĐHĐCĐ 2024
– 7. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
– 8. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại ĐHĐCĐ 2024
– 9. Tờ trình đề xuất thông qua kết quả SXKD năm 2023
– 10. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024
– 11. Tờ trình thông qua phương án PPLN sau thuế và chi cổ tức năm 2023
– 12. Tờ trình đề xuất thông qua mức thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2024
– 13. Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
– 14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024