Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật MobiFone thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023: Ngày 26/05/2023.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 27/6/2023.

3. Địa điểm dự kiến: Phòng họp tầng 3 – Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tòa nhà MobiFone – Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

4. Nội dung chương trình Đại hội bao gồm:

– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

– Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

– Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán.

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

– Bầu cử, bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Cổ đông xem nội dung chi tiết tại đây