Quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty

18/10/2016

Trên cơ sở văn bản chấp thuận số 6943/UBCK-QLCB ngày 14/10/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, Công ty MobiFone Service tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty. 

Chi tiết văn bản, Quý cổ đông vui lòng download tài liệu tại đâypl-sua-doi-dieu-le-cong-ty-102016-dau_page_1