Tuyển dụng

Tuyển dụng

(Hà Nội) Trưởng Phòng Kinh doanh

08/12/2016

   Bạn sẽ làm gì:

   Quyền lợi của bạn

 Chuyên môn của bạn:

     Kinh nghiệm:

    Kỹ năng:

   Hồ Sơ cần có:

  Nơi nhận hồ sơ: