Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

04/01/2017

Trên cơ sở Quyết định số 01/QĐ/HĐQT ngày 03/1/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone, Tổng Giám đốc Công ty đã ra thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.

tb-01-ngay-dang-ky-cuoi-cung_page_1

Thông tin chi tiết, quý cổ đông vui lòng download tại đây