Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone

31/08/2017

Thong bao ve viec thay doi so co phieu dang luu hanh