Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Hoàn thành việc lưu ký bổ sung chứng khoán và thực hiện phát hành Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán mới từ ngày 16/10/2017

03/10/2017

Giau CNDKCK - photo