Tin nội bộ

Tin nội bộ

(HN) TRƯỞNG NHÓM ĐO KIỂM TỐI ƯU

24/10/2017

Số lượng: 01 người.

Bạn sẽ làm gì:

Quyền lợi của bạn

Chuyên môn của bạn:

Mức kinh nghiệm: 

Kiến thức:     

Kỹ năng:

Phẩm chất, tính cách, thái độ và hành vi:

Hồ Sơ cần có:

Nơi nhận hồ sơ:

Ứng viên có thể nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

Thời gian nhận hồ sơ:

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Tiếng Việt