Tin tức

Tin tức

(HN) Chuyên viên Quản trị vận hành Callcenter

14/11/2017

Bạn sẽ làm gì:

Quyền lợi của bạn

Chuyên môn của bạn:

Kinh nghiệm:

Hồ Sơ cần có:

Nơi nhận hồ sơ:

Ứng viên có thể nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

Thời gian nhận hồ sơ:

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Tiếng Việt