Tuyển dụng

Tuyển dụng

Chuyên viên quản trị hệ thống IPCC

22/02/2018

Chuyên viên quản trị hệ thống IPCC

Số lượng: 05

 Mô tả:

   Yêu cầu:

Hồ Sơ cần có:

Nơi nhận hồ sơ:

Ứng viên có thể nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

Thời gian nhận hồ sơ:

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: bất kỳ