Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

06/06/2018

2001.VSD thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

Thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng download tại đây