Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Quyết định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

26/06/2018

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ–ĐHĐCĐ/2018/MFS ngày 25/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone.

Chi tiết theo Quyết định số 12/QĐ/HĐQT ngày 25/06/2018 của Hội đồng quản trị đính kèm tại đây.