Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán để nộp hồ sơ đăng ký Upcom

15/11/2018

VSD - ảnh

Toàn văn Công văn