Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

05/04/2019

QD chap thuan dk Upcom 1

QD chap thuan dk Upcom 2