Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

10/06/2019

Ngày 10/06/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) đã ký Thông báo số 351/TB/2019/MFS về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
Thời gian tổ chức họp: 08 giờ 30 ngày 27/06/2019.
Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Lô VP1 Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Nội dung chi tiết Thông báo 351/TB/2019/MFS và các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội gồm:
– Nội dung chương trình họp dự kiến.
– Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
– Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông.
– Quy chế tổ chức tại Đại hội đồng cổ đông.
– Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

Thong bao moi hop - ảnh