Tin nội bộ

Tin nội bộ

MobiFone Service tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

25/06/2020

Ngày 24/06/2020, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MFS) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 là 687 tỷ đồng và 30,68 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25% năm 2020.

Năm 2019, MobiFone Service đạt doanh thu thuần 656,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30,65 tỷ đồng. Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 25%.

Đại hội cũng đã thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát ông Lê Đức Mạnh, chuyên viên Ban Kế toán – Tổng công ty viễn thông Mobifone làm thành viên Ban kiểm soát thay cho bà Phạm Thị Thu Hằng có đơn xin miễn nhiệm.