Tin nội bộ

Tin nội bộ

MobiFone Service tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

30/06/2021

Ngày 29/06/2021, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MFS) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại hội đã thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau: 

Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%.

Công ty dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2021 với tỉ lệ 25%. 

Đại hội đã thành công tốt đẹp, thông qua toàn bộ các văn kiện trình đại hội cổ đông với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100%.