Tin nội bộ

Tin nội bộ

Bổ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc đối với anh Nguyễn Ngọc Thảo

07/03/2022

Sáng ngày 07/03/2022, tại văn phòng Công ty, anh Tường Duy Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trao các quyết định liên quan đến công tác cán bộ công ty đối với anh Nguyễn Ngọc Thảo. Qua đó, các văn bản được trao là Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm tạm thời vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với anh Nguyễn Ngọc Thảo và quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn 3 năm kể từ ngày 03/03/2022. Dự kiến nhiệm vụ của anh Thảo là giúp Tổng Giám đốc Công ty điều hành lĩnh vực Hạ tầng – Viễn thông và các nhiệm vụ khác theo phân công trong Ban Tổng Giám đốc.