Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2022

Ngày 26/05/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) đã ký Thông báo số 299/TB/2022/MFS về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
Thời gian tổ chức họp: 08 giờ 30 ngày 28/06/2022.
Địa điểm họp: Phòng họp tầng 3 Văn phòng Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, số 01 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Nội dung chi tiết Thông báo 299/TB/2022/MFS và các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội gồm:
1. TB số 299 ngày 26/05/2022 v.v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4. Giấy Uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022