Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua ngày 28/06/2022.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua ngày 28/06/2022.