Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự

28/06/2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone xin trân trọng thông báo thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) tại đây.
1. Thông báo thay đổi nhân sự
2. Bản cung cấp thông tin – Ông Đinh Trọng Nghĩa
3. Bản cung cấp thông tin – Bà Trần Thị Hằng
3. Nghị quyết về việc bầu chủ tịch HĐQT
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023