Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

03/11/2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone xin thông báo tới cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:
Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023