Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

04/01/2017

Ngày 3/1/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone ra quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

0001

Để tải file gốc, Quý cổ đông vui lòng download tại đây