Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/06/2023

Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau đây:
1. TTr thông qua kết quả SXKD năm 2022
2. TTr thông qua phương án PPLN 2022
3. TTr thông qua kế hoạch SXKD năm 2023
4. TTr thông qua thù lao kế hoạch của HĐQT và BKS năm 2023
5. TTr thông qua đơn vị kiểm toán 2023
6. TTr thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
7. TTr đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)
8. TTr thông qua số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
9. TTr đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)
10. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2023
11. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2023
12. Báo cáo của Ban TGĐ tại ĐHĐCĐ 2023

* Tài liệu chính thức sẽ tiếp tục cập nhật.