Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

26/06/2017

21BC HĐQT 19.6_001

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Báo cáo tại đây