Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

29/06/2017

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được thông qua vào ngày 29/06/2017

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được thông qua vào ngày 29/06/2017