Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp, tài liệu, biểu mẫu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/06/2023

Ngày 31/05/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) đã ký Thông báo số 287/TB/2023/MFS về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.
Thời gian tổ chức họp: 08 giờ 30 ngày 27/06/2023.
Địa điểm họp: Tòa nhà MobiFone, số 01 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Nội dung chi tiết Thông báo 287/TB/2023/MFS và các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội gồm:
– 1. TB số 287 ngày 31/05/2023 v.v mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (chương trình nghị sự kèm theo)
2. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3. Giấy Uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5. Quy chế biểu quyết, bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023