Company News

Company News

TB ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường

04/01/2016

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật MobiFone (MobiFone Service) xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng!