Tin trong ngành

Tin trong ngành

Chuyên viên lập trình back-end

22/02/2018

Chuyên viên lập trình back-end

 Số lượng: 05

  Mô tả:

  Yêu cầu:

Hồ Sơ cần có:

Nơi nhận hồ sơ:

Ứng viên có thể nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

Thời gian nhận hồ sơ:

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: bất kỳ